Deze Algemene Voorwaarden Parkeergemak B.V. bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Parkeergemak, lees ze daarom aandachtig door.

Artikel 1 Definities

App: het programma “Parkeergemak” dat de Diensten van Parkeergemak uitvoert.

Diensten: het afrekenen van Parkeerkosten enandere diensten die worden aangeboden in de app, inclusief Diensten van Derden.

Diensten van Derden: diensten van anderen dan Parkeergemak die in de app worden aangeboden.

Klant: de partijdie gebruik maakt van de diensten van Parkeergemak (hierna ook “je/jij”).

Parkeergemak:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parkeergemak B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68628951 (hierna ook “wij”).

Parkeerkosten: de kosten die de Klant verschuldigd is voor het parkeren.

Parkeertransactie: het startenen stoppen van een parkeerperiode door het gebruik vande App, waarna de Parkeerkosten en de kosten voor het afrekenen van Parkeerkosten achteraf periodiek worden gefactureerd.

Partijen: Klant en Parkeergemak gezamenlijk.

Website: de website www.parkeergemak.nl.

Artikel 2 Aanmelding en registratie

 1. De registratie om van de Diensten van Parkeergemak gebruik te kunnen maken kan via de App.
 2. De Klant dient online een persoonlijkaccount aan te maken om toegang te verkrijgen tot de App.
 3. Onderdeel van het registratieproces is het afschrijven van € 0,01 in verband met verificatie van het opgegeven IBAN vanwaar de betalingen worden ontvangen.
 4. Bij het voltooien van de registratie wordt een overeenkomst aangegaan tussen Parkeergemak en de Klant. Op die overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden (die de Klant heeft geaccepteerd bij het downloaden van de App) van toepassing.

Artikel 3 Diensten en Parkeertransacties

 1. Na registratie in de App kan de Klant gebruik maken van de Diensten die worden aangeboden door Parkeergemak, zie ook de Website. In de App worden ook Diensten aangeboden van partners van Parkeergemak. Hierop zijn de algemene voorwaarden van onze partners van toepassing, die de Klant moet accepteren voordat van de betreffende dienst gebruik kan worden gemaakt.
 2. Parkeertransacties kunnen worden uitgevoerd bij het parkeren op straat in alle Nederlandse gemeenten die genoemd staan op onze Website (hierna: De Aangesloten Gemeenten).Een handleiding hiervoor is te vinden in de App en op onze Website (www.parkeergemak.nl). Parkeergemak kan geen parkeerplaats garanderen.
 3. Indien gewenst kan de Klant herinneringen ontvangen van lopende Parkeertransacties. De frequentie en wijze van herinnering kunnen worden ingesteld via de App. De ontvangst van de herinneringen is afhankelijk van de beschikbaarheid van het netwerk van de Klant. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig beëindigen van een Parkeertransactie, ook indien een herinnering onverhoopt niet (tijdig) aankomt.

Artikel 4 Gebruik

 1. Bij parkeren op straat in de Aangesloten Gemeenten kan de Klant een Parkeertransactie uitvoeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich in de App tijdig aan en af te melden. Zodra de Klant zich heeft aangemeld begint de Parkeertransactie te lopen. De Parkeertransactie wordt beëindigd zodra de Klant zich in de App afmeldt De Klant ontvangt indien zij dit activeert, een bevestiging naar keuze zodra de parkeertransactie is gestart (pushbericht: gratis of SMS-bericht: tegen betaling: de kosten hiervan staan gespecificeerd op de Website). De Klant is verantwoordelijk van het juiste activatie/ instelling van zijn mobiel.
 2. De beschikbaarheid van de Diensten is afhankelijk van de werking van het netwerk, het internet, GPS, de telefoon van de Klant en andere middelen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze apparaten. Indien het gebruik van de App en/of het starten van een Parkeertransactie om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, is de Klant verantwoordelijk voor het op alternatieve wijze voldoen van de Parkeerkosten.
 3. Ondersteuning van de bij het gebruik van de Diensten is beschikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00u via de digitale helpdesk zoals gecommuniceerd op de Website.
 4. Indien het niet lukt om een Parkeertransactie te starten en/of te stoppen via de App dient de Klant Parkeergemak hierover direct te informeren. Er wordt dan gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Indien Parkeergemak niet direct is geïnformeerd, is alle eventuele schade voor rekening van de Klant.

Artikel 5 Tarieven

 1. De Parkeerkosten worden vastgesteld door de beheerder van de parkeerlocatie. Parkeergemak heeft daar geen zeggenschap over.
 2. Detarieven van de Diensten zijn gespecificeerd (in Euro’s) in de App en op de Website.
 3. Alle genoemdetarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief alle andere van overheidswege opgelegde belastingenen heffingen.
 4. Parkeergemak heeft het recht om de tarieven van de Diensten aan te passen. In geval van een tariefswijziging wordt de Klant daar uiterlijk twee weken van te voren van op de hoogte gesteld. In geval van een tariefsverhoging heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst met Parkeergemak op te zeggen, dit kan via een e-mail aan: helpdesk@parkeergemak.nl of in de app.

Artikel 6 Facturering en betaling

 1. De verschuldigde bedragen voor de afgenomen Diensten en de Parkeerkosten zullen na afloop van iedere kalendermaand,of zodra een saldo van €100,- of meer is bereikt, worden gefactureerd door Stichting Derdengelden Parkeergemak. De parkeertijden en parkeerplaatsen zoals geregistreerd in het systeem van Parkeergemak zijn bepalend voor het opmaken van de factuur.
 2. De Klant kan voor betaling kiezen uit Automatische Incasso of betaling via iDEAL.
 3. Parkeergemak is verantwoordelijk voor een correcte facturatie van de afgenomen Diensten en deParkeerkosten en de Klant is verantwoordelijk voorhet tijdig betalen van de factuur en/of voor het hebben van voldoende saldo om de betaling te verwerken. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen heeft Parkeergemak het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Daarnaast wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment dat de Klant in verzuim is met het voldoen van haar betalingsverplichting tot over het moment dat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan.

Artikel 7 Verplichtingen Parkeergemak

 1. Parkeergemak is verplicht haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG) na te leven.

Artikel 8 Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De Klant is verplichtde verkeers- en parkeervoorschriften na te leven en te zorgen voor het voldoen van de verschuldigde bedragen voor de afgenomen Diensten en de Parkeerkosten.
 3. Het account van de Klant is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de accountgegevens.
 4. De Klant is verplicht de juiste en actuele gegevens door te geven (nummerbord, locatie) om de Parkeertransactie correct te kunnen uitvoeren; eventuele boetes en/of naheffingen ten gevolge van het onjuist doorgegeven van gegevens komen voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Niet naleving en misbruik

 1. Indien het account is gebruikt door een ander dan de Klant dan is de Klant daarvoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Indien de klant verschuldigde bedragen niet betaalt of een afschrijving van Parkeergemak ten onrechte laat storneren, heeft Parkeergemak het recht de levering van haar Diensten per direct op te schorten.

Artikel 10 Gegevensverwerking en privacy

 1. Parkeergemak vindt de privacy van haar Klant belangrijk. Bij het gebruik van de Diensten van Parkeergemak wordenalleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Dienst. Hoe Parkeergemak omgaat met de Privacy van haar Klanten kun je lezen in de Privacyverklaring.

Artikel 11 Beëindiging

 1. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats
  1. Door opzegging door de Klantper e-mail via de App of via de Website. De opzegging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.
  2. Door ontbinding van de overeenkomst door de Klant binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst (dit is een wettelijk recht).
  3. Door opzegging door Parkeergemak met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  4. Door ontbinding van de overeenkomst door Parkeergemak in geval van niet naleving van deze algemene voorwaarden door de Klant, waarbij alle vorderingen op de Klant direct opeisbaar zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Parkeergemak streeft naar een optimaal werkende App, waarin 100% van de Diensten correct wordt uitgevoerd. Desondanks kan Parkeergemak niet garanderen dat de App en de Diensten te allen tijde werken. Indien de Diensten niet werken en de Klant heeft dat tijdig conform artikel 4.4 gemeld, dan is Parkeergemak aansprakelijk voor de directe schade (zoals te veel betaalde Parkeerkosten en/of een parkeerboete) tot een maximum van € 50 per keer. Parkeergemak is volledig aansprakelijk indien sprake is van grove schuld of sprake van opzet aan de kant van Parkeergemak. De aansprakelijkheid van Parkeergemak voor indirecte en/of gevolgschade is uitgesloten.
 2. Partijen hebben de verplichting om redelijke maatregelen te nemen om de schade te allen tijde zoveel mogelijk te beperken. Indien mogelijk treden Partijen hierover in overleg.
 3. Parkeergemak is niet aansprakelijk voor Diensten van derden die via de App worden aangeboden.

Artikel 13 Overmacht

Indien tijdelijk sprake is van overmacht zoals bedoeld in 6:75 BW bij Parkeergemak en/of haar leveranciers, waardoor Parkeergemak niet in staat is haar Diensten te verlenen kan geen nakoming en/of schadevergoeding worden gevorderd. Indien de overmacht van langere duur is hebben Partijen het recht de overeenkomst zonder ongedaanmakingsverplichtingen te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Wijziging en/of nietigheid

 1. Parkeergemak heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Hierover wordt de klant vooraf geïnformeerd via de App of per e-mail.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen van toepassing. De ongeldige bepaling wordt geacht vervangen te zijn door een geldige bepaling,in overeenstemming met het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, zó, dat de nieuwe bepaling inhoudelijk zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

Artikel 15 Contactgegevens Parkeergemak

Parkeergemak is op de onderstaande wijzen bereikbaar voor de Klant:

 • - Telefonisch via onze helpdesk (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00u);
 • - Per e-mail: helpdesk@parkeergemak.nl;
 • - Via onze Website ;
 • - Via onze App.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitendhet Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.